top of page

Kvalitetspolicy

Generelt

Vårt hovedformål er å øke vår kompetanse og bærekraft ved å tilby våre kunder konsulenttjenester og løsninger som på en effektiv måte dekker behovet i markedet.

Våre kvalitetsmål skal nås ved å

  • Vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene til ISO 9001-2015 og Lov om Internkontroll

  • Ha kvalitetsmål som skal danne grunnlaget for Skarpes forbedringsarbeid

  • Sørge for at alle medarbeidere er innforstått med Skarpes mål og policy for kvalitetsledelse

  • Sikre at ledelsen reflekterer de verdier som understøtter kvalitet og kontinuerlig forbedring

  • Til enhver tid benytte Skarpes kompetanse til å gi de rådene vi mener er best

  • Etablere forutsigbare og støttende rammebetingelser både internt og eksternt

  • Tydeliggjøre ansvarsforhold i leveranseprosesser

  • Sikre forutsigbare resultater gjennom å følge standarder og prosedyrer

  • Følge opp kunder og medarbeidere

Helse, miljø og sikkerhet

Skarpe arbeider målbevisst og systematisk med helse-, miljø- og sikkerhets hindre personskader og forebygge sykdom slik at et sunt og trygt arbeidsmiljø skapes. 

Etikk

Alle deler av Skarpes virksomhet foregår i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter, og baseres på ærlighet, åpenhet, troverdighet og tillit.

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Gjennom Skarpes risikostyring avdekkes potensielle problemer og muligheter. Læringspunkter fra prosjekter og oppdrag, sammen med ledelsens engasjement bidrar til en kontinuerlig forbedring.

Forpliktelse

Ledelsen i Skarpe AS er forpliktet til å sikre at bedriften kontinuerlig arbeider i henhold til de krav som omfattes av Kvalitets-styringssystemet.

Skøyen, 16. Desember 2019

------------------------------------------

Jens Petter Reinertsen, Daglig leder

bottom of page